Privacybeleid

Privacybeleid

1. Algemeen

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

3. Contactgegevens van de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens

4. Verzameling, verwerking en opslag van gegevens

4.1. Verwerking voor de uitvoering van een contract met u of in het kader van precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1b AVG)

4.1.1. Bestelling

4.2. In het kader van belangenafweging (artikel 6 lid 1 AVG)

5. Opmerkingen over datadiensten in de online shop

6. Gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonsgegevens

7. Toezending aan derde landen (artikelen 13 + 14 lid 1f AVG)

8. Bewaartijd (Art. 13 lid 2a AVG)

9. Aangetaste rechten (toegangsrechten, rectificatie, annulering, beperking en bezwaar volgens Art. 13, lid 2b  AVG)

10. Herroepingsrecht (Art. 13 lid 2c AVG)

11. Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteiten(Art. 13 lid 2d AVG)

12. Verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel (Art. 13 lid 3 AVG)

13. Veilige gegevensoverdracht

14. Wijziging van ons privacybeleid

1. Algemeen

In de volgende paragrafen informeren wij u over uw rechten en onze omgang met uw gegevens.De AVG is bindend vanaf 25.05.18 en beschrijft gedetailleerd welke informatie over de verwerking van persoonsgegevens beschikbaar moet worden gesteld aan de klant of de betrokken persoon. Wij komen deze wettelijke verplichting uiteraard na.

Indien nodig worden deze aantekeningen bijgewerkt, hier gepubliceerd en kunnen ze door u worden ingezien.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke instantie voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van de Federal Data Protection Act is  

Depesche Vertrieb GmbH & CO. KG

Vierlander Str. 14

21502 Geesthacht

Duitsland

Tel.: +49 4152 936-0 Fax: +49 4152 936-159 E-Mail: info@depesche.com

(hierna: Depesche).

3. Contactgegevens van de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming Marco Schenkenberg bereiken op: datenschutz@depesche.com

4. Verzameling, verwerking en opslag van gegevens

Privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom houden wij ons strikt aan de wettelijke bepalingen bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens. Kortom, we verwerken alleen de gegevens die we rechtstreeks van u ontvangen op basis van onze zakelijke relatie met u of voor het initiëren van zaken. Dit gebeurt in het geval dat u een contract met ons sluit, een offerte aanvraagt, zich abonneert op onze nieuwsbrief, een klantaccount aanmaakt, deelneemt aan een loterij, ons op de hoogte brengt van wijzigingen in uw gegevens, een verzoek aan ons doet of met vragen of klachten over een bestelling heeft. Deze gegevens worden door onze dienstverleners slechts ter uitvoering van hun taak gebruikt. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en vindt niet plaats bij een van de door ons toevertrouwde serviceproviders.

Indien we informatie over u verzamelen van derden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de volgende beschrijvingen van de verwerkingen.

4.1. Verwerking voor de uitvoering van een contract met u of in het kader van precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1b AVG)

4.1.1. Bestelling

Tijdens het verwerken van een bestelling verzamelen en bewaren we de nodige persoonsgegevens voor de uitvoering van het met u gesloten contract. Deze gegevens betreffen persoonlijke identificatiegegevens zoals: Voor- en achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer. Om de goederen te verzenden, worden uw gegevens doorgestuurd naar de verzenddienstverlener.

Indien nodig zullen we uw gegevens die nodig zijn voor de verwerking van uw bestelling, inclusief de gegevens die nodig zijn voor onze facturering met onze dienstverleners, doorgeven aan bedrijven die met ons samenwerken voor dit doel. Deze bedrijven kunnen logistieke bedrijven of e-mailproviders zijn. Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Inkoopdocumenten worden om wettelijke redenen bewaard op de balans volgens de wettelijke termijn (6 of 10 jaar).

4.2. In het kader van belangenafweging (artikel 6 lid 1 AVG)

Wij verwerken uw gegevens slechts voor zover nodig buiten de feitelijke uitvoering van een contract of een verzoek om de bescherming van legitieme belangen van ons of derden in de volgende omstandigheden:

 • Direct adverterend klantadres voor bestaande klanten
 • Zorgen voor IT-beveiliging in het bedrijf
 • Preventie en openbaarmaking van mogelijke misdrijven
 • Maatregelen voor de verdere ontwikkeling van diensten
 • Maatregelen voor bedrijfscontrole
 • Pseudonieme opslag van gegevens via cookies

5. Opmerkingen over datadiensten in de online shop

Wanneer u onze website bezoekt, worden logbestanden opgeslagen. Deze gegevens worden door ons aan niemand toegewezen. We verzamelen deze gegevens niet met andere gegevensbronnen en deze worden ook niet met elkaar vergeleken. De anonieme gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische evaluatie van het bezoek aan onze website. Na de statistische evaluatie worden deze gegevens verwijderd.

6. Gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetten in de EU AVG en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (FDPA) en alle andere relevante wetten. We hebben de persoonsgegevens nodig die u verstrekt voor het sluiten van het contract.

Het afsluiten of verlenen van een dienst of het verzenden van uw goederen is niet mogelijk zonder het verstrekken van uw persoonsgegevens!

7. Toezending aan derde landen (artikelen 13 + 14 lid 1f AVG)

Een overdracht van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vindt niet plaats.

In het geval van klanten buiten de EU of de EER die een bestelling hebben geplaatst in onze online winkel, vindt een overdracht van persoonsgegevens plaats naar de landen van waaruit wordt besteld, om een contract met u aan te gaan, voor zover vereist om uw bestelling te verwerken of voor zover wettelijk vereist.

8. Bewaartijd (Art. 13 lid 2a AVG)

Tenzij anders vermeld, slaan wij als de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens, uw persoonsgegevens alleen op voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of in overeenstemming met de regels, wetten en richtlijnen van de Europese wetgever of nationale wetten.

Als de door de wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt of de noodzaak van opslag vervalt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd volgens de wettelijke voorschriften.

De opslagperiode is het gevolg van de duur van onze contracten, vanwege wettelijke verjaringstermijnen, die doorgaans drie jaar duren volgens BGB, of gedetailleerde specificaties van het belastingwetboek, het handelswetboek en andere wettelijke bepalingen.

Tijdens het verwijderen van uw klantaccount worden de bestaande gegevens van onze gegevensdragers verwijderd in het kader van onze back-up binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen.

9. Aangetaste rechten (toegangsrechten, rectificatie, annulering, beperking en bezwaar volgens Art. 13, lid 2b AVG)

U kunt op elk moment uw rechten doen gelden die door de wetgever zijn verleend. Dit zijn in wezen de volgende rechten:

 • Recht op informatie (Art. 15 AVG)
 • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG)
 • Recht op verwijdering (Art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG)
 • Recht van bezwaar (Art. 21 AVG)
 • Recht op gegevensportabiliteit (Art. 20 AVG)

U hebt te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen. U heeft eveneens het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, blokkeren of, afgezien van de vereiste gegevensopslag voor zakelijke transacties, en om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Uw verzoek om informatie wordt door ons in gecodeerde vorm beantwoord om gegevensbescherming te waarborgen.

Om altijd rekening te houden met een gegevensvergrendeling, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een vergrendelingsbestand worden opgeslagen. U kunt ook de verwijdering van de gegevens aanvragen, zolang er geen wettelijke archiveringsplicht is. Voor zover een dergelijke verplichting bestaat, vergrendelen wij uw gegevens op verzoek.U kunt wijzigingen aanbrengen of uw toestemming intrekken door ons op de hoogte te brengen met doorwerking in de toekomst.

We verstrekken u uiteraard ook op elk gewenst moment informatie over de persoonsgegevens die we over u bewaren. We corrigeren of verwijderen deze graag op uw verzoek, voor zover er geen wettelijke opslagvereisten zijn. Verzoeken om toegang, correctie of verwijdering van gegevens kunnen als volgt worden gedaan:

E-Mail: datenschutz@depesche.com

Postadres:

Depesche Vertrieb GmbH & CO. KG

- Datenschutz-

Vierlander Str. 14

21502 Geesthacht

Duitsland

Voor de volledigheid willen we erop wijzen dat er beperkingen kunnen zijn met betrekking tot het recht op informatie of verwijdering in overeenstemming met §§ 34 en 35 van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (FDPA).

10. Herroepingsrecht (Art. 13 lid 2c AVG)

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde in te trekken. Meer details vindt u in het onderste vak: Recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG:

Recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Zelfs als we uw gegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking, op voorwaarde dat uw specifieke situatie aanleiding geeft tot bezwaar tegen gegevensverwerking.

Als gevolg van uw bezwaar worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt, tenzij we dwingende legitieme verwerkingsgronden kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld om wettelijke claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Uw bezwaar werkt door in de toekomst. Dit bezwaar kan op informele wijze worden ingediend. Richt uw bezwaar indien mogelijk aan de bovengenoemde contactgegevens van de verantwoordelijke persoon.

11. Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteiten(Art. 13 lid 2d AVG)

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van een probleem door ons, hebt u het recht om contact op te nemen met de bovengenoemde functionaris voor gegevensbescherming of de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw (federale) land of de federale staat van ons hoofdkantoor.

12. Verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel (Art. 13 lid 3 AVG)

Een dergelijke verwerking is in principe niet door ons gepland.

In het geval dat we van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor een niet hierboven vermeld doel, zullen wij u van tevoren informeren in overeenstemming met de wet.

13. Veilige gegevensoverdracht

Wij beschermen uw gegevens met een beveiligde SSL-verbinding. Lengte codering: RSA 2048 Bit/128 Bit. De codering van de gebruikersgegevens vindt, afhankelijk van de functionaliteit van de browser, plaats via maximaal RC4 128-bit, Triple-DES 168-bit of AES 256-bit.

Alle gegevens in het bestelproces zijn gecodeerd, zoals:

 • Klantnummer & e-mailadres

Verder beveiligen we onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

14. Wijziging van ons privacybeleid

Om te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten of om het privacybeleid aan te passen aan wijzigingen in onze diensten (bijv. introductie van nieuwe diensten), behouden wij ons het recht voor deze af en toe te wijzigen.

Bij een nieuw bezoek aan onze website is het nieuwe privacybeleid van toepassing.